NOORTEFOND

Tartumaa Noortefond

Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Tartu
Ärinõuandlaga kuulutavad välja noorte sündmuste väikeprojektide taotlusvoorud. Taotlusvoorud
toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad
tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.

Projektide esitamise tähtajad on aastal 2021: 5. veebruar, 5. aprill ja 4. juuni.
Projektid palume esitada Tartumaa Noortekogu e-posti aadressil noortefond.tmnk@gmail.com.

Noortefondi väärtused

Taotlusvoorude ettevalmistamise käigus loodi üheskoos noortega visioon tuleviku Tartumaast aastal 2035:

Tartumaa on noorusliku mõtteviisiga roheline ja säästlik piirkond, kus on aktiivsed noored, kogukonnad
ja suurepärased võimalused mitmekülgse ettevõtluse arendamiseks. Avatud haridus toetab noorte ettevõtlikkust igakülgselt. Noored viivad ellu ägedaid ideid ja korraldavad suurüritusi. Piirkonna koostöövõimekus on suur ning toimib kiire internet ja tihe transpordiühendus.

Noorte väikeprojektide elluviimise üldeesmärgiks on noorte omaalgatuse kaudu anda panus selle visiooni elluviimiseks.

Noorte väikeprojekte saab esitada järgmiste valdkondade raames:
1) ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine, nt huvipõhised õpiringid, ettevõtluslaborid,
avatud töötoad/töökojad, loovtöö/uurimustööd, suurüritused, jms;
2) tervislik eluviis ja puhas keskkond, nt matkad, laagrid, tegevused säästliku mõtteviisi
edendamiseks, spordiüritused ja võistlused jms;
3) aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära arendamine, nt otsustajate ja noorte kokkuviimine,
kogukonna üritused/peod, tegevused füüsilise ja vaimse turvalisuse suurendamiseks jms;
4) avatud haridus ja mitmekülgsed õppimisvõimalused, nt koostöö muuseumitega, õppereisid,
ettevõtete, organisatsioonide külastused, huvipõhine õpiring jms.

Taotlemine

  • Kes saab olla taotleja?
   Taotlejaks saab olla noor vanuses 12-26 aastat, kellel on sissekirjutus Tartumaa maapiirkonna omavalitsuses (kaasa arvatud Tartu linna endine Tähtvere valla osa) Rahvastikuregistri järgi.
 • Missugustel tingimustel saab projektitoetust küsida?
  • Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 EUR ja minimaalselt 200 EUR;
  • projektitoetust võib taotleda nii investeeringute (vahendite ostmine) kui ka “pehmete” tegevuste
  (koolitused, seminarid, töötoad, jt), sh koostöötegevuste elluviimiseks;
  • projektijuhtimise tasu ei toetata;
  • projekti elluviimine peab üldjuhul toimuma meeskonnas, kus on vähemalt 2 liiget. Erandkorras toetatakse üksiktaotlejate projekte, mis on otseselt suunatud talendi arendamisele ja toetusega soetatavate vahendite sihipärane kasutamine on tõendatud järgneva 5 aasta jooksul;
  • projektitaotluse eelarve kulude tõendamiseks esitatakse koos taotlusega hinnapakkumused;
  Hinnapakkumus on vaja esitada iga planeeritava kulu kohta, mille summa ületab 100 eurot. Hinnapakkumus võib olla teenuse- või tootepakkuja kodulehe väljavõte. Kulutuste puhul, mis jäävad alla 100 euro, tuleb lisada selgitused taotlusvormi eelarve tabeli kommentaaride lahtrisse;
  • lisadokumendina esitatakse koos taotlusega mentori soovituskiri. Mentori soovituskiri on alla 18-aastastele taotlejatele kohustuslik, vanematele taotlejatele on mentori soovituskiri soovituslik;
  • projektitoetuse taotlejal on kohustuslik osaleda taotlemise tingimusi tutvustaval infopäeval (oodatud vähemalt 1 meeskonna liige).
 • Mis järgneb taotluse esitamisele?
  • tähtajaks esitatud projektitaotlused vaadatakse läbi ning vajadusel esitatakse projekti kohta taotlejale täiendavaid küsimusi. Samuti kontrollitakse taotluses planeeritud kulude toetuskõlblikkust;
  • üle vaadatud taotlused esitatakse seejärel projektitaotluste hindamiseks moodustatud komisjonile.
  • Hindamiskomisjoni kuuluvad Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Arendusseltsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse esindajad ning 2 avaliku konkursi teel valitud noort. Hindamistulemuste põhjal selgub, millised projektid saavad rahastuse. Hindamiskomisjoni otsusest teavitatakse taotlejaid e-kirja teel.

Projekti elluviimine

  • Pärast hindamiskomisjoni positiivse otsuse saamist võib taotleja alustada projekti elluviimist;
  • projekt viiakse ellu 4 kuu jooksul pärast hindamiskomisjoni otsuse saamist;
  • projekti elluviimiseks vajalike rahaliste kulutuste katmiseks esitab projekti elluviija majanduskulude aruande või/ja kuluarved selleks ette nähtud e-posti aadressil. Väljamaksed teostatakse kuludokumentide alusel;
  • peale väikeprojekti elluviimist ühe (1) kuu jooksul esitab projektitaotleja Tartumaa Noortekogule lühikese sisulise kokkuvõtte ellu viidud projekti tegevuste ja tulemuste kohta. Sündmuste
   läbiviimise korral esitatakse lisaks kokkuvõttele ürituse päevakava, osalejate nimekiri ja fotod;
 • kõik sündmused ja investeeringud tähistatakse Leader sümboolikaga.

Noorte väikeprojektide hindamine

  •  Hindamiskomisjoni koosseis ja ülesanded
   1.1. hindamiskomisjon on 8-liikmeline ja sinna kuuluvad Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Arendusseltsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa
   Noorsootöötajate Ühenduse esindajad ning 2 avaliku konkursi teel valitud Tartumaa noort vanuses 16-26 aastat. Hindamiskomisjoni kuuluvad organisatsioonid nimetavad enda esindajad osalemiseks
   hindamiskomisjoni töös kuni 01.03.2021;
   1.2. hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata taotlemise tähtajaks esitatud väikeprojekte hindamiskriteeriumite alusel ja vastavalt taotlusvooru eelarvele. Moodustunud paremusjärjestuse alusel
   toimub väikeprojektide rahastamine;
   1.3. hindamiskomisjoni liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja iga kalendriaasta alguses toimub hindamiskomisjoni liikmetele koolitus;
   1.4. hindamiskomisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku Tartu Ärinõuandla teavitades sellest partnereid e-kirja teel vähemalt viis (5) tööpäeva enne koosoleku toimumist;
   1.5. projektitaotlused koos lisamaterjalidega tehakse hindamiskomisjonile kättesaadavaks viis (5) tööpäeva enne hindamiskomisjoni koosolekut.
  •  Hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud
   1) Kasusaajate hulk (osakaal 5%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus kasusaajad on selgelt välja toodud ja põhjendatud. Samuti on kasusaajate hulk piisavalt suur arvestades projektis planeeritud
   tegevusi ja toimumiskohta;
   2) Püsiv mõju (osakaal 15%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, milles on esile toodud projekti tegevuste jätkusuutlikkus pärast projekti lõppu;
   3) Koostöö (osakaal 15%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus on kirjeldatud kellega ja mis eesmärgil koostööd tehakse ning kaasatud on erinevaid asjakohaseid partnereid;
   4) Noorte kaasatus (osakaal 20%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus noorte kaasatus on piisavalt suur lähtudes projekti tegevustest ja toimumiskohast;
  • 5) vastutuse jagamine meeskonna liikmete vahel (osakaal 10%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus vastutus ja ülesanded on selgelt jagatud meeskonna liikmete vahel;
   6) vajalikkus kogukonnale (osakaal 10%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus projekti tegevuste kasu kohalikule kogukonnale on välja toodud ja vastab sealse kogukonna vajadustele;
   7) innovaatilisus (osakaal 5%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, mille tegevused on innovaatilised või tegevuste elluviimiseks kasutatakse uudseid viise, metoodikaid;
   8) eelarve põhjendatus (osakaal 20%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus eelarve erinevad kulud on selgelt välja toodud ja põhjendatud lähtudes projekti tegevustest.
 • Hindeskaala
  • väikeprojekte hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel viie palli süsteemis hindamisskaalal 1-5, kus 5 tähendab seda, et projektitaotlus vastab täielikult kriteeriumi maksimaalse hinde kirjeldusele, 4
  tähendab seda, et projektitaotlus vastab üldjoontes, 3 osaliselt, 2 vähesel määral ja 1 puudulikult kriteeriumi maksimaalse hinde kirjeldusele;
  • alla 60% maksimaalsetest hindepunktidest kogunud taotlused ei vasta miinumumnõuetele ja neid taotlusi ei rahastata;
  • hindamistulemused kajastatakse hindamiskomisjoni protokollis. • paremusjärjestus avaldatakseTartumaa Noortekogu kodulehel. Taotlejaid teavitatakse e-kirja teel nende taotluse rahastamise või
  mitterahastamise kohta.

Head taotlemist!

Lisainfo:
Martin Tikk
Noortefondi koordinaator
Tartumaa Noortekogu
53267516
noortefond.tmnk@gmail.com

 

<br>Avaleht

<br>Noortekogu

<br>Liikmed

<br>Uudised

<br>Kontakt

<br>Noortefond

<br>Privaatsuspoliitika

Kontakt:

MTÜ Tartumaa Noortekogu

Registrikood: 80284626

Martin Tikk +372.53267516

info@tartumaanoored.ee