NOORTEFOND

Tartumaa Noortefondi väikeprojektide rahastus

Toetuse taotlemise tingimused

Kehtiv alates 20.02.2024

Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Tartu Ärinõuandlaga kuulutavad välja noorte sündmuste väikeprojektide taotlusvoorud. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.

Projektide esitamise tähtajad on aastal 2024:

10.aprill, 10.oktoober

Projektid palume esitada Tartumaa Arendusseltsi e-posti aadressil Heili@tas.ee

  1. Milline on noorte väikeprojektide sisuline fookus ja eesmärk?

Taotlusvoorude ettevalmistamise käigus loodi üheskoos noortega visioon tuleviku Tartumaast aastal 2035:

Tartumaa on noorusliku mõtteviisiga roheline ja säästlik piirkond, kus on aktiivsed noored, kogukonnad ja suurepärased võimalused mitmekülgse ettevõtluse arendamiseks. Avatud haridus toetab noorte ettevõtlikkust igakülgselt. Noored viivad ellu ägedaid ideid ja korraldavad suurüritusi. Piirkonna koostöövõimekus on suur ning toimib kiire internet ja tihe transpordiühendus.

Noorte väikeprojektide elluviimise üldeesmärgiks on noorte omaalgatuse kaudu anda panus selle visiooni elluviimiseks. Noorte väikeprojektide eelarve 2024. aastaks on 10 000 eurot, mis jaguneb taotlusvoorude vahel võrdselt. Tekkivad jäägid võetakse kasutusele järgmises taotlusvoorus.

 

  1. Kes saab olla taotleja ja millised on toetatavad tegevused?

Taotlejaks saab olla noor vanuses 12-26 aastat, kellel on sissekirjutus Tartumaa maapiirkonna omavalitsuses (kaasa arvatud Tartu linna endine Tähtvere valla osa) Rahvastikuregistri järgi.

Noorte väikeprojekte saab esitada järgmiste valdkondade raames:

1) ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine, nt ettevõtlikkust toetavad tegevused, praktilise ettevõtluskogemuse toetamine (õpilasfirmade tegevused, pop-up kohvikud jms), avatud töötoad/töökojad, loovtööd/uurimustööd, koolitused ja sündmused jms;

2) tervislik eluviis ja puhas keskkond, nt matkad, laagrid, tegevused säästliku mõtteviisi edendamiseks ja/või noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamiseks, spordiüritused, koolitused, sündmused, töötoad jms;

3) aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära arendamine, nt otsustajate ja noorte kokkuviimine, kogukonna sündmused, tegevused füüsilise ja vaimse turvalisuse suurendamiseks jms;

4) avatud haridus ja mitmekülgsed õppimisvõimalused, nt koostöö muuseumitega, õppereisid, ettevõtete, organisatsioonide külastused, töötoad jms;

5) Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tegevuste elluviimises osalemine, sh Lõuna-Eesti
kogukonnaprogrammi sündmuste korraldamises aktiivne kaasalöömine.

 

  1. Missugustel tingimustel saab projektitoetust küsida?
  • Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 EUR ja minimaalselt 200 EUR;
  • projektitoetust võib taotleda nii investeeringute (vahendite ostmine) kui ka “pehmete” tegevuste (koolitused, seminarid, töötoad jt), sh koostöötegevuste elluviimiseks;
  • projektijuhtimise tasu ei toetata;
  • projekti elluviimine peab üldjuhul toimuma meeskonnas, kus on vähemalt 2 liiget. Erandkorras toetatakse üksiktaotlejate projekte, mis on otseselt suunatud talendi arendamisele ja toetusega soetatavate vahendite sihipärane kasutamine on tõendatud järgneva 3 aasta jooksul;
  • projektitaotluse eelarve kulude tõendamiseks esitatakse koos taotlusega hinnapakkumused. Hinnapakkumus on vaja esitada iga planeeritava kulu kohta, mille summa ületab 200 eurot. Hinnapakkumus võib olla teenuse- või tootepakkuja kodulehe väljavõte. Kulutuste puhul, mis jäävad alla 200 euro, tuleb lisada selgitused taotlusvormi eelarve tabeli kommentaaride lahtrisse;
  • lisadokumendina esitatakse koos taotlusega mentori soovituskiri. Mentori soovituskiri on alla 18-aastastele taotlejatele kohustuslik, vanematele taotlejatele on mentori soovituskiri soovituslik.

 

  1. Mis järgneb taotluse esitamisele?

1) Tähtajaks esitatud projektitaotlused vaadatakse läbi ning vajadusel esitatakse projekti kohta taotlejale täiendavaid küsimusi. Samuti kontrollitakse taotluses planeeritud kulude toetuskõlblikkust;

2) üle vaadatud taotlused esitatakse seejärel projektitaotluste hindamiseks moodustatud komisjonile. Hindamiskomisjoni kuuluvad Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Arendusseltsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse esindajad ning 2 avaliku konkursi teel valitud noort. Hindamistulemuste põhjal selgub, millised projektid saavad rahastuse. Hindamiskomisjoni otsusest teavitatakse taotlejaid e-kirja teel;

3) pärast hindamiskomisjoni positiivse otsuse saamist sõlmib Tartumaa Noortekogu projekti taotlejaga lepingu ning taotleja võib alustada projekti elluviimist. Projekt viiakse ellu 6 kuu jooksul pärast hindamiskomisjoni otsuse saamist;

4) projekti elluviimiseks vajalike rahaliste kulutuste katmiseks teeb Tartumaa Noortekogu täisealisele taotlejale või alaealise taotleja korral täisealisele mentorile ettemakse, mille kasutamise tingimused sätestatakse taotlejaga sõlmitavas lepingus;

5) peale väikeprojekti elluviimist ühe (1) kuu jooksul esitab projektitaotleja Tartumaa Noortekogule majanduskulude aruande koos kuluarvetega ning sisulise kokkuvõtte ellu viidud projekti tegevuste ja tulemuste kohta etteantud vormil. Sündmuste läbiviimise korral esitatakse lisaks kokkuvõttele ürituse päevakava, osalejate nimekiri ja fotod. Kõik sündmused ja investeeringud tähistatakse Tartumaa Noortefondi sümboolikaga.

 

Noorte väikeprojektide hindamine

1. Hindamiskomisjoni koosseis ja ülesanded
1.1. Hindamiskomisjon on 8-liikmeline ja sinna kuuluvad Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Arendusseltsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse esindajad ning 2 avaliku konkursi teel valitud Tartumaa noort vanuses 16-26 aastat. Hindamiskomisjoni liikmed nimetatakse kolmeks aastaks.
1.2. Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata taotlemise tähtajaks esitatud väikeprojekte hindamiskriteeriumite alusel ja vastavalt taotlusvooru eelarvele. Moodustunud paremusjärjestuse alusel toimub väikeprojektide rahastamine.
1.3. Hindamiskomisjoni liikmete töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja iga kalendriaasta alguses toimub hindamiskomisjoni liikmetele koolitus.
1.4. Hindamiskomisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku Tartu Ärinõuandla, teavitades sellest partnereid e-kirja teel vähemalt viis (5) tööpäeva enne koosoleku toimumist.
1.5. Projektitaotlused koos lisamaterjalidega tehakse hindamiskomisjonile kättesaadavaks viis (5) tööpäeva enne hindamiskomisjoni koosolekut.

2. Hindamiskriteeriumid, osakaalud ja hindamisskaala

2.1. Väikeprojekte hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
1) Kasusaajate hulk (osakaal 5%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus kasusaajad on selgelt välja toodud ja põhjendatud. Samuti on kasusaajate hulk piisavalt suur arvestades projektis planeeritud tegevusi ja toimumiskohta.
2) Püsiv mõju (osakaal 15%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, milles on esile toodud projekti tegevuste jätkusuutlikkus pärast projekti lõppu.
3) Koostöö (osakaal 15%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus on kirjeldatud kellega ja mis eesmärgil koostööd tehakse ning kaasatud on erinevaid asjakohaseid partnereid.
4) Noorte kaasatus (osakaal 20%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus noorte kaasatus on piisavalt suur lähtudes projekti tegevustest ja toimumiskohast.
2
5) Vastutuse jagamine meeskonnaliikmete vahel (osakaal 10%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus vastutus ja ülesanded on selgelt jagatud meeskonnaliikmete vahel.
6) Vajalikkus kogukonnale (osakaal 10%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus projekti tegevuste kasu kohalikule kogukonnale on välja toodud ja vastab sealse kogukonna vajadustele.
7) Innovaatilisus (osakaal 5%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, mille tegevused on innovaatilised või tegevuste elluviimiseks kasutatakse uudseid viise, metoodikaid.
8) Eelarve põhjendatus (osakaal 20%) – maksimaalsed hindepunktid saab taotlus, kus eelarve erinevad kulud on selgelt välja toodud ja põhjendatud lähtudes projekti tegevustest.

2.2. Väikeprojekte hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel viie palli süsteemis hindamisskaalal 1-5, kus 5 tähendab seda, et projektitaotlus vastab täielikult kriteeriumi maksimaalse hinde kirjeldusele, 4 tähendab seda, et projektitaotlus vastab üldjoontes, 3 osaliselt, 2 vähesel määral ja 1 puudulikult kriteeriumi maksimaalse hinde kirjeldusele.
2.3. Alla 60% maksimaalsetest hindepunktidest kogunud taotlused ei vasta miinimumnõuetele ja neid taotlusi ei rahastata.
2.4. Igat hinnatavat taotlust hindab vähemalt viis (5) hindajat. Hindamiskoosolek toimub, kui kohal on vähemalt 5 hindamiskomisjoni liiget. Enne hindamiskoosolekut hindab komisjoni liige projektitaotlusi selleks ettenähtud vormil ja edastab hiljemalt üks (1) tööpäev enne koosoleku toimumist enda hindamistulemused Tartu Ärinõuandlale.
2.5. Hindamistulemused kajastatakse hindamiskomisjoni protokollis. Rahastatud projektide nimekiri avaldatakse Tartumaa Noortekogu kodulehel. Taotlejaid teavitatakse e-kirja teel nende taotluse rahastamise või mitterahastamise kohta.

 

3. Hindamiskomisjoni liikme taandamise alused ja kord
3.1. Hindamiskomisjoni liige ei või projektitaotluse hindamisest osa võtta, kui ta on taotluse
esitajaga seotud isik haldusmenetluse seaduse § 10 lg 1 tähenduses (n-ö huvide konflikt),
eelkõige kui:
1) ta on ise taotluse esitaja või taotluse esitaja esindaja;
2) ta on taotluse esitaja või tema esindaja sugulane (vanem, laps, lapsendaja, lapsendatu,
vend, õde, vanavanem, lapselaps), abikaasa, hõimlane (abikaasa vanem, laps,
lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps) või perekonnaliige. Perekonnaliikme all mõeldakse isikut, kes elab taotluse esitajaga koos ja neil on ühine majapidamine;
3) ta on taotluse esitajast või tema esindajast tööalases, teenistuslikus või muus sõltuvuses;
4) ta on muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.
3.2. Eeltoodud huvide konflikti asjaolude esinemisest teavitab hindamiskomisjoni liige viivitamata Tartu Ärinõuandlat ja taandab ennast hindamise ja paremusjärjestuse kinnitamise protsessist.
Teavitamine ja taandumine peab toimuma vähemalt kaks (2) tööpäeva enne hindamiskomisjoni koosoleku toimumist.

 

Head taotlemist!

Lisainfo:

Heili Petkin
heili@tas.ee
+372 503 8329
Rainer Grosberg
Tartumaa Noortekogu
tel 5608 8334
noortefond.tmnk@gmail.com

<br>Avaleht

<br>Noortekogu

<br>Liikmed

<br>Uudised

<br>Kontakt

<br>Noortefond

<br>Privaatsuspoliitika

Kontakt:

MTÜ Tartumaa Noortekogu

Registrikood: 80284626

Rainer Grosberg +372.56088334

tartumaanoored@gmail.com